Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) zawiera informacje na temat przetwarzania przez Pass2Mobile sp. z o.o. - organizačná zložka danych osobowych, określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób, których dane dotyczą.

Pass2Mobile sp. z o.o. - organizačná zložka przetwarza dane osobowe uwzględniając standardy obowiązujące w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, w szczególności postanowienia Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Pass2Mobile sp. z o.o. - organizačná zložka w ramach swojej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami RODO, zapewnia ochronę, poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Pass2Mobile sp. z o.o. - organizačná zložka stosuje środków bezpieczeństwa odpowiednie do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych tak by chronić je przed nieuprawioną lub niezgodną z prawem ingerencją, utratą, zmianą lub ujawnieniem nieupoważnionym osobom.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników usługi LaLigaXtra jest Pass2Mobile sp. z o.o. - organizačná zložka, Šustekova 51, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Słowacja, NIP: SK2121592946 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisząc:

  • na adres siedziby Administratora:

Pass2Mobile sp. z o.o. - organizačná zložka

Šustekova 51

851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

Słowacja

lub

  • na adres e-mail: bok@laliga-xtra.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • aktywacji subskrypcji, rejestracji do usługi LaLigaXtra, świadczenia i rozliczenia usługi, realizacji dezaktywacji subskrypcji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy),
  • obsługi i realizacji reklamacji, zapytań, oświadczeń, wniosków, w zależności od okoliczności konkretnej sytuacji, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wynikających z ustawy o prawach konsumenta) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów jakim jest właściwa obsługa użytkowników, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do Administratora pytania),
  • dowodowych, rozliczeniowych, a także ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami umożliwiających realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np.: obowiązków podatkowych i rachunkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe związane z aktywacją/dezaktywacją subskrypcji, rejestracją do usługi LaLigaXtra, korzystaniem, rozliczeniem usługi (np.: numer telefonu, IP, data i godzina aktywacji/dezaktywacji subskrypcji, login i hasło do usługi) a także dane związane z otrzymaną reklamacją, zapytaniem, oświadczeniem lub wnioskiem czy realizacją zwrotu (np.: imię, nazwisko, adres e- mali, treść prowadzonej korespondencji).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w ramach LaLigaXtra czy do obsługi zgłoszonej reklamacji, zapytania, oświadczenia czy wniosku.

V. Planowane okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria do ustalenia tego okresu

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy ich przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia i rozliczania usługi LaLigaXtra a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu (tj. przez okres 3 lat od wymagalności roszczenia, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem).

Dane osobowe przewarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przewarzane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych ciążących na Administratorze będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia tych obowiązków tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane osobowe dotyczące reklamacji, zapytań, oświadczeń, wniosków będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich obsługi i realizacji a następnie przez okres roku od dnia zakończenia realizacji tegoż, najpóźniej ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

VI. Kategorie odbiorców

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia lub zapewniającym Administratorowi utrzymanie usług lub współpracującym z Administratorem w związku ze świadczeniem przez Administratora usług, w tym: podmiotom świadczącym usługi techniczne, informatyczne, księgowe, obsługi klienta, prawne a także spółkom z grupy kapitałowej do której należy Administrator.

Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VIII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator nie będzie podejmował wobec użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania.

IX. Przysługujące prawa

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;

żądania od Administratora usunięcia jej danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego można skorzystać w przypadkach określonych w art. 17 RODO. Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych RODO, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, w szczególności gdy jej zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane albo przetwarza je bezpodstawnie;

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO, w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem pisząc:

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. Pliki cookies

Podczas przeglądania i korzystania ze strony usługi https://www.laliga-xtra.pl strona może pobierać lub przechowywać informacje, głównie w postaci plików cookie, w przeglądarce na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Więcej informacji w Polityce cookies znajdującej się na stronie usługi LaLigaXtra w zakładce „Polityka Cookies”.